قوانین فروش

  1. بعد از خرید ، فایل خریداری شده نباید در سطح اینترنت چه به صورت رایگان و چه به صورت غیر رایگان عرضه شود .
  2. طرح ریزان هیچ گونه مسئولیتی در قبال خریداران بعد از خرید و نحوه استفاده از فایل ها ندارد .